Astute Solution Co.,Ltd.

ความเป็นมา

      บริษัท แอสทิวท์ โซลูชั่น จำกัด ประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าทางด้าน Instrumentation and Piping ก่อตั้งโดย คุณสมศักดิ์ สมภพสกุล จดทะเบียนเมื่อวันที่ 19 กรกฏาคม 2543 กลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทฯ ส่วนใหญ่จะเป็น อุตสาหกรรมปิโตรเคมี โรงกลั่นน้ำมัน โรงผลิตไฟฟ้า อุตสาหกรรมกระดาษ อุตสาหกรรมผลิตเหล็ก อุตสาหกรรมแท่นขุดเจาะน้ำมันทั้งบนบกและในทะเล โดยฐานลูกค้าส่วนใหญ่จะอยู่ที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ต่อมาในปี 2547 บริษัทฯ จึงได้เปิดสาขาที่จังหวัดระยอง ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เพื่อเพิ่มศักยภาพในการตอบสนองความต้องการสินค้า และบริการของลูกค้าในภูมิภาคตะวันออกได้สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น

แผนงานในอนาคต

      บริษัท แอสทิวท์ โซลูชั่น จำกัด มีนโยบายที่จะเพิ่มศักยภาพด้านการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับการบริการแบบครบวงจรให้กับลูกค้า อีกทั้งยังได้จัดโครงสร้าง และผังองค์กรซึ่งแบ่งสายงานการบังคับบัญชา และอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน มีแผนในการพัฒนาบุคลากร และการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยจัดอบรมพนักงานในด้านสินค้า และการจัดทำเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงานในแต่ละแผนก มีการเสนอการพัฒนาขั้นตอนของแผนเป็นระยะๆ เพื่อจะได้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอ้างอิง ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2000 และสรุปจัดทำเป็นเอกสารขั้นตอนการดำเนินงานของแต่ละแผนก ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการบริการที่ได้มาตรฐาน เพื่อลูกค้าคนสำคัญของเรา

At a glance

      Astute Solution Co.,Ltd. Is a distributor of Instrument and Piping Products, established by Mr.Somsak Somphopsakul, registered on July 19th ,2000. We supply to various industry such as Petrochemical, Oil & Gas Exploration, Power Generation, Pulp & Paper Mill, Steel Mill, Onshore and Offshore Construction. Our main customers located in Maptaput Industrial Estate at Rayong province in 2004. We opened Rayong Branch which located in Maptaput Industrial Estate in order to be a service center for all our main customers. Therefore we can provide a better, faster and more convenience of services and products to our customer.

Future Plan

      Astute Solution Co.,Ltd. has a policy to increase abilities in supplying related products in order to support one stop service to our customers. We also set up company structure and organization chart to clearly define responsibility and authority for our staffs. We plan to do the continuous improvement both in personnel and company.
      We train our employees in product knowledge and doing the documented procedure in each department in order that they can perform the job effectively. We plan to review and approve the documented procedures by following the standard quality management system ISO
9001:2000 just to provide the best service to our customers.


Mission of Company 
พันธกิจขององค์กร 

“RICH”

R - Responsible to Customer needs (เป็นองค์กรที่รับผิดชอบต่อการตอบสนองความต้องการของลูกค้า)
I - International Standard         (ขายสินค้าที่มีคุณภาพเป็นมาตรฐานระดับที่ทั่วโลกยอมรับ)
C - Competency Employees        (พัฒนาศักยภาพของพนักงาน ให้โอกาสพนักงานได้แสดงศักยภาพสูงสุดของตัวเอง
                                ทั้งในระดับบริหารและปฏิบัติการ) 

H - Happiness                   (เป็นองค์กรที่เน้นการทำงานอย่างมีความสุขเหมือนอยู่ในครอบครัวเดียวกัน)

Astute Solution Co.,Ltd.
75/11-13 Soi Ramkhamhaeng 21 [Nawasri], Huamak,Bangkapi, Bangkok 10240 Thailand

Rayong Branch
267/318 Sukhumvit Rd., Maptaphut Mueangrayong, Rayong 21150

Contact

Tel : +66-2318-3458 [Auto] , +66-3860-9023-5
Fax : +66-2318-3459
Email : sales@astute-soln.com

SUBSCIBE NEWSLETTER
TODAY THIS MONTH TOTAL
103 3187 141480

Engine by CW
Copyright : 2018 astute-soln.com

Scroll To Top